Privacyverklaring

Bots Bouwgroep, gevestigd aan Energiestraat 21 5753 RN  Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Energiestraat 21
5753 RN  Deurne
0493-341521
info@bots.nl
https://www.bots.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bots Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers;
 • geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • woonbehoeften.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bots Bouwgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • nummer identiteitsbewijs;
 • geldigheid identiteitsbewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bots Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Bots Bouwgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst of conform het fiscaal recht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bots Bouwgroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bots Bouwgroep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bots Bouwgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke fiscale bewaarplichten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van personeel: tot maximaal 2 jaar na einde dienstverband, afhankelijk van afwikkeling uitkering kan dit 10 jaar zijn.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer, id bewijs, ziekteverzuimgegevens.

Persoonsgegevens sollicitanten: maximaal 4 weken, tenzij toestemming gevraagd om langer te bewaren.
Gegevens: curriculum vitae, personalia, contactgegevens.

Persoonsgegevens welke nodig voor het voeren van een correcte financiële administratie en te voldoen aan de regels van de belastingdienst: 7 jaar.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer, wka-gegevens, id bewijzen.

Persoonsgegevens van klanten: 10 jaar na oplevering van het project.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens van potentiële klanten: 2 jaar.
Gegevens: personalia, contactgegevens.

Persoonsgegevens van potentiële klanten van projectwoningen (die dit zelf bij Bots Bouwgroep hebben doorgegeven): na oplevering van het betreffende project.
Gegevens: personalia, contactgegevens.

Persoonsgegevens van bewoners van gebouwen van klanten: 7 jaar.
Gegevens: personalia, contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bots Bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bots Bouwgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bots Bouwgroep gebruikt geen persoonsgebonden cookies of vergelijkbare technieken. Alleen voor analytische gegevens (Google) voor het verbeteren van de website gebruiken we cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bots Bouwgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bots Bouwgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bots.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bots Bouwgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Versie 23 mei 2018

 

Wij maken gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.